Recepce        
Recepce

                           Budova A1                                   Budova A2                                     Budova A3
    
                            Budova B1
                                    
Budova B3                                    Budova C
Budova B1      Budova C
                            Budova D1 - 2                               Budova D3                                  Budova D4                               
             Budova D1-2 
 
Budova D3  
Budova D4
                                                    Budova D5                                     Budova D6                                
Budova D5  
Budova D6  
 
                                                      Chatky č.1                                    Chatky č.2                            
   
 
 
                                                
Venkovní prostory                      Vnitřní prostory
 
Vnitřní prostory